วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

รับการประเมิน กศน.ตำบล ตามเกณฑ์มาตรฐาน กศน.ตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

   วันจันทร์  ที่  29   พฤศจิกายน​  2564​  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา   เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง  ครู  พร้อมคณะครูในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการประเมิน  กศน.ตำบล ตามคำสั่ง  สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ที่  197/2564 ได้ดำเนินการประเมิน กศน.ตำบลในเขตพื้นที่หลังเขา   ได้แก่ กศน.ตำบลสระ   กศน.ตำบลบ้านมาง และกศน.ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา   โดยมีนางวารณี    วิชัยศิริ  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอภูกามยาว  เป็นประธานคณะกรรมการในการประเมิน เพื่อให้การดำเนินงาน  กศน.ตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย…