วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ย้ายสถานที่ปฏิบัติการ กศน.ตำบลสระ ไปแห่งใหม่

   วันอังคาร  ที่  9  พฤศจิกายน   2564  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้   ครู  กศน.ตำบลสระ  ดำเนินการจัดหาสถานที่ตั้ง  กศน.แห่งใหม่  เนื่องจาก  กศน.ตำบลสระแห่งเดิม  ทางองค์การบริหารตำบลสระ   ได้ใช้เป็นศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงในไวรัสโคโรน่า 2019  จึงไม่สามารถใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตามปกติ    ซึ่งจากการประสานงานในพื้นที่   ได้รับอนุเคราะห์อาคารตลาดสดหลังเดิมบ้านท่าฟ้าใหม่   หมู่ที่  7  ตำบลสระ  อำเภอเชียงม่วน   จังหวัดพะเยา   ซึ่งอาคารดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำสระ  และองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้อนุญาตให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว…