วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

มอบใบสำคัญแสดงการจบหลักสูตร การฝึกอบรมวิชาชีพวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียน วิชา ช่างติดตั้งฝ้าเพดาน จำนวน 50 ชั่วโมง

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  เวลา 15.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน ให้เกียรติเป็นประธานมอบใบสำคัญแสดงการจบหลักสูตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียน วิชา ช่างติดตั้งฝ้าเพดาน  จำนวน  50  ชั่วโมง  ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2564 ณ กศน.ตำบลบ้านมาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีนายขจร  มูลศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านมาง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว โดยมีผู้จบหลักสูตรการอบรม จำนวน 15 คน มีนายอุดร คำบุญเรือง และนายพิภพ ทรายคำ ครู กศน.ตำบลบ้านมาง เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม…