วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

มอบใบสำคัญแสดงการจบหลักสูตร การฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา การทำไม้กวาดจากทางมะพร้าวและข้าวฟ่าง จำนวน 50 ชั่วโมง

วันจันทร์  ที่  19  กรกฎาคม  พ.ศ. 2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วนให้เกียรติเป็นประธานมอบใบสำคัญแสดงการจบหลักสูตร ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมวิาชีพ รูปแบบชั้นเรียน วิชา การทำไม้กวาดจากทางมะพร้าว และข้าวฟ่าง จำนวน 50 ชั่วโมง โดยมีนายโสมชาติ  มูลปัญญา  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  8  และนายขจร  มูลศรี  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  4 ตำบลบ้านมางร่วมเป็นเกียรติในการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการอบรม จำนวน 15 คน ซึ่งจัดอบรมในระหว่างวันที่ 8-17 กรกฎาคม 2564 ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา  มีนายอุดร  คำบุญเรือง และนายพิภพ  ทรายคำ ครู กศน.ตำบลบ้านมาง เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม…