วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

พิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมตัวแทนคณะครูในสังกัด   เข้าร่วมพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทานในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหาร ตามพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน  ผู้แทนหน่วยงาน  สถานศึกษาในพื้นที่  ผู้แทนผู้นำชุมชนร่วมรับมอบ โดยมีมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านมาง ร่วมในพิธีรับมอบเมล็ดพันธ์ุพระราชทานในครั้งนี้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา