วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

พัฒนาบุคลากร กศน.แบบ Online หลักสูตร “การจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ”

วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน  ครู ศศ.1 และนายไชยพจน์  สมภาร ครู กศน.ตำบล เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากร กศน.แบบ Online “ หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน. ป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ” รุ่นที่ 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 6  Module 4 เวลา 10:00 – 12:00 น. “ การทำงานของสมองที่เชื่อมโยงการและจิตใจ ” โดยการเรียนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา