วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

พัฒนาตัดแต่งกิ่งต้นไม้บริเวณอาคาร กศน.อำเภอเชียงม่วน

      วันพฤหัสบดี  ที่  9  เดือน  กันยายน   พ.ศ.  2564  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  คณะครู  และบุคลากร  ร่วมให้กำลังใจ  เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน (อส.)  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    (อปพร.)   ในสังกัดปกครองอำเภอเชียงม่วน    โดยได้ร่วมพัฒนา ตัดแต่งกิ่งต้นไม้ บริเวณอาคารสำนักงาน   กศน.อำเภอเชียงม่วน   และบริเวณรอบพื้นที่ที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เนื่องจากต้นไม้มีความสูงและเสี่ยงต่อเกิดการหักโค่นล้มลงทับอาคารสำนักงานทำให้เกิดความเสียหายได้…