วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ประสานความร่วมมือกับภาคี เครือข่าย ในการส่งเสริมจัดการศึกษาในพื้นที่

 วันอังคาร  ที่  12  มกราคม 2564  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วนพร้อมคณะครูในสังกัด  ได้ประสานเพื่อขอความร่วมมือกับภาคี เครือข่าย      ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน    ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ    ภายใต้ความร่วมมือในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป