วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

5 พฤษภาคม 2564 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนสอนและสาธิตการสอน ภาคเรียนที่ 1/64

วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียวม่วน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการสอน และสาธิตการสอน ให้กับครูในสังกัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา