วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

5 พฤษภาคม 2564 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 5/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน ชั้น 2

วันพุธ ที่  5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.) หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 5/2564  ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 พร้อมรายงานผล และแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรม กศน.อำเภอเชียงม่วน ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีนายธวัช  จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงม่วน เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน ชั้น 2 หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา