วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

ประชุมถอดบทเรียนการปฏิบัติงานในพื้นที่ของครู และเจ้าหน้าที่ กศน.อำเภอเชียงม่วน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

         วันอังคาร ที่ 28  กันยายน  2564  เวลา 09.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ถอดบทเรียนผลการดำเนินงานของครู และเจ้าหน้าที่ สังกัด  กศน.อำเภอเชียงม่วน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสรุปผลการดำเนินงาน    ปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564    และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564