วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

    ประชุมคณะทำงานโครงการ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส.

04 มี.ค. 2022
140

วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 19.00  น.  นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง  ครู  พร้อมด้วยนางนงนภัส  สมภาร ตำแหน่ง  ครู  กศน.ตำบลเชียงม่วน  และนายปิติพล วงศ์กะโซ่  ตำแหน่ง ครูอาสาสมัคร กศน. ร่วมประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับโครงการ  ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในชีวิตประจำวัน  เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีนายประภากรณ์   ปิจจะวงค์  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน  และผู้นำชุมชน  เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  รวมจำนวน 10 คน  ณ หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา…