วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเชียงม่วน… 

       วันศุกร์  ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเชียงม่วน (คจพ.อ.) โดยมี ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานการประชุม  เพื่อพิจารณารับรองข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายที่ทีมปฏิบัติการตำบล ได้ดำเนินการลงพื้นที่จัดเก็บ จำแนก ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมายตามตัวชี้วัด 5 มิติ 17 ตัวชี้วัด ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน ชั้น 2  จังหวัดพะเยา