วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

2 พฤศจิกายน 2564 ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วน ครั้งที่ 11/2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

      วันอังคาร ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  มอบหมายให้นางภานิษา  เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู  เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเชียงม่วน  ครั้งที่  11/2564  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 พร้อมรายงานผลการดำเนินกิจกรรมในห้วงเดือน  ตุลาคม 2564 และแจ้งแผนการดำเนินกิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2564  ของ กศน.อำเภอเชียงม่วน   ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ  โดยมี  ว่าที่ร้อยโทบำรุง คำไว   นายอำเภอเชียงม่วน  เป็นประธานในที่ประชุม ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน  หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา…