วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอเชียงม่วน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

   วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม 2564  เวลา 09.00  น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมอบหมายให้ครู และบุคลกรในสังกัด   ออกหน่วยบริการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษา  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ในระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระหว่างวันที่ 7 – 31 ตุลาคม 2564  ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ทั้ง 3 ตำบล   34 หมู่บ้าน