วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรม   โครงการภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเกษตรกรรม (English for Agriculture)

           วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน นิเทศ ติดตาม และให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม  และคณะวิยากร  ในโครงการภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพเกษตรกรรม (English for Agriculture) โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 7 – 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  15  คน ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจในการเรียนรู้เป็นอย่างดี…