วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

นิเทศ ติดตาม การฝึกอบรมวิชาชีพ กลุ่มสนใจ วิชา การทำไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 21 ชั่วโมง