วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

นิเทศ ติดตาม การฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น กลุ่มสนใจ วิชา ผลิตภัณฑ์จากเส้นพลาสติก