วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

1 พฤศจิกายน 2564 ประชุมกรรมการคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ กศน.ดีเด่น และ กศน. พรีเมี่ยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

   วันจันทร์  ที่   1  พฤศจิกายน  2564   นางสมหญิง   แย้มยิ้ม   ผู้อำนวยการ   กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ  กศน.ดีเด่น  ประจำปี พ.ศ. 2565  ตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564   โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ  กศน.ดีเด่น ที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน   ซึ่งมีผลิตภัณฑ์/บริการ   เป็นของตนเอง   หรือมีการรวมกลุ่มมีผลิตภัณฑ์   ที่สร้างอาชีพมีรายได้ให้ตนเองและชุมชนหรือรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน    ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน    ทั้ง  3   ตำบล   โดยคณะกรรมการได้คัดเลือก กระเป๋าเป้ผ้าทอไทลื้อ เป็นผลัตภัณฑ์สินค้า/บริการ ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อส่งคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ ดีเด่น ของ สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ในลำดับต่อไป…