วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564

วันอังคารที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยนางภานิษา เชื้อเมืองพาน ตำแหน่ง ครู และนายปิติพล  วงศ์กะโซ่ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2564 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  หมู่ที่  6 ตำบลเชียงม่วน   อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  โดยมี  ว่าที่  ร.ท.บำรุง  คำไว นายอำเภอเชียงม่วน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน มีนายการุณย์ มะโนใจ  เกษตรอำเภอเชียงม่วน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานดังกล่าว พร้อมทั้งเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ และซุ้มแสดงนิทรรศการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่มาร่วมออกหน่วยบริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน ในครั้งนี้…