วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ ผ่านสื่อยุคดิจิทัล

       วันอังคาร  ที่  16  มีนาคม 2564 เวลา 09.00  น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม  ในโครงการ  พัฒนาทักษะการเรียนรู้  ผ่านสื่อยุคดิจิทัลภายใต้กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ด้าน  ICT ในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม  2564  ณกศน.อำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา มีนางณัฐกฤตา นาละต๊ะครูผู้ช่วย   นายปิติพล   วงศ์กะโซ่       ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนเป็นวิทยากรหลัก    และมีนางภานิษา   เชื้อเมืองพาน  ครูผู้ช่วย  และ  ครูกศน.ตำบล  ทั้ง 3 ตำบล   ร่วมเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง โดยมีเนื้อหาการอบรม   การใช้สามาร์ทโฟนเพื่อการเรียนรู้ในสื่อยุคดิจิทัล    และการตัดต่อวีดีโอเบื้องต้นผ่านสมาร์ทโฟน  มีนักศึกษาเข้ารับการอบรม จำนวน 65 คน