วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

29 มิ.ย.2564 การฝึกอบรมโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ชุมชนพึ่งตนเอง มีแล้วแบ่งปัน ล้านเมล็ดพันธ์ุ ต้านโควิด -19”

วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 นางสมหญิง  แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรม โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ชุมชนพึ่งตนเอง มีแล้วแบ่งปัน ล้านเมล็ดพันธ์ุ ต้านโควิด -19” โดยมีนายขจร  มูลศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 และนายโสมชาติ  มูลปัญญา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านมาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้ในด้านการเพาะขยายพันธ์ุพืช จากสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน และมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 35 คน โดยมีนายพิภพ  ทรายคำ และนายอุดร  คำบุญเรือง ครู กศน.ตำบลบ้านมาง เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินโครงการดังกล่าว…