วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

การฝึกอบรมวิชาชีพ รูปแบบชั้นเรียน  วิชา การทำอาหาร – ขนม จำนวน 32 ชั่วโมง… 

        วันเสาร์ ที่ 22 เดือน มกราคม 2565 นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้นางภานิษา เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง  ครู เป็นประธานการเปิดอบรม และนิเทศ ติดตาม การฝึกอบรมวิชาชีพ    รูปแบบชั้นเรียน วิชา การทำอาหาร  –  ขนม ระหว่างวันที่ 22 – 28 มกราคม 2565 ณ หอประชุมหมู่บ้าน บ้านหล่ายทุ่ง  หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา และมีนางกาญจนา  กองแก้ว ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  6  ตำบลเชียงม่วน  ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นผู้เข้าร่วมการอบรมฯ  โดยมี นายสุพัฒน์ ใต้เวชศาสตร์ ข้าราชการบำนาญ   อดีต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  และสาขาวิชา    พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 15 คน ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจเรียนรู้เป็นอย่างดี  โดยมี นายปิติพล วงศ์กะโซ่  ครูอาสาสมัคร เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม…