วันพฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2565

การประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ และตำแหน่งครูผู้สอน ผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน) ของสำนัก กศน.

   วันพฤหัสบดี ที่ 11  พฤศจิกายน 2564  นางสมหญิง   แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอเชียงม่วน ได้อนุญาตให้ นางสาวณิชาภัตร  เชื้อหมอ ตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ และตำแหน่งครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส (เร่ร่อน)  ของสำนักงาน กศน.  ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ออนไลน์  ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams มีผู้เข้ารับการประเมินครั้งนี้ จำนวน 11 คน ณ ห้องประชุมปัญญา สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา