วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

การประชุม เตรียมความพร้อมแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 (Pfizer) ให้กับนักศึกษาในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน

   วันอังคาร ที่  5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมประชุม การเตรียมความพร้อมแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด   19  (Pfizer) สำหรับนักเรียน  นักศึกษาในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน   ณ   ห้องประชุมโรงพยาบาลตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน เข้าร่วมประชุม ดำเนินการโดย โรงพยาบาลเชียงม่วน…