วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

การประกวด การดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (LTC) ปี 2565 ระดับเขต 1 เชียงใหม่…

         วันพฤหัสบดี  ที่  5  พฤษภาคม  2565  เวลา  10.30 น. กศน.อำเภอเชียงม่วน  นำโดยนางภานิษา  เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่งครู  พร้อมด้วยครู กศน.ตำบลบ้านมาง และครูอาสาสมัคร กศน. ร่วมให้กำลังใจและให้การสนับสนับบุคลากร พร้อมอุปกรณ์ในการรับส่งสัญญาณภาพและเสียง     ในการประกวดการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว    (LTC )   ปี   2565  ระดับเขต  1 ณ  ชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าแขม  หมู่ที่  4 ตำบลบ้านมาง  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ประเภท  ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี  ชีวีมีสุข ดีเด่น (80 ปีขึ้นไป) ได้แก่ นายทน จันทนะ อายุ 84 ปี ผู้สูงอายุ  หมู่ที่  5  บ้านทุ่งมอก  ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน  จังหวัดพะเยา  จัดโดยศูนย์อนามัย ที่ 1  เชียงใหม่ กรมอนามัยในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม   Zoom  Meeting   โดยมี  เจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพชุมชมตำบลบ้านมาง  ผู้ใหญ่บ้าน ประธานอสม.  ประธานแม่บ้าน   กศน.อำเภอเชียงม่วน และสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ   เข้าร่วมเวทีนำเสนอในครั้งนี้…