วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

การนิเทศ ติดตาม การปฏิบัติหน้าที่ ครู กศน. ตำบล และงานการศึกษาตามอัธยาศัย ในพื้นที่…

วันพฤหัสบดี ที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.00-18.30 น. นางสมหญิง  แย้มยิ้ม  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน  พร้อมคณะกรรมการนิเทศ   กศน.อำเภอเชียงม่วน  ได้นิเทศ  ติดตามการปฏิบัติงานใน พื้นที่ของคณะครู กศน.ตำบล และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์  โดยได้ให้ข้อเสนอแนวทางในการขับเคลื่อนงานของสำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูในพื้นที่ โดยครูผู้ช่วย  และ ครูอาสาสมัครฯ เป็นพี่เลี้ยงการขับเคลื่อนงานของ กศน.ตำบล และห้องสมุดประชาชน เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ภายใต้แนวคิด “คนสำราญ งานสำเร็จ”We are the team.