วันอาทิตย์, 26 มิถุนายน 2565

การนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับอำเภอ ประจำปี 2564

   วันจันทร์ที่  25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00  น. นางสมหญิง แย้มยิ้ม ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเชียงม่วน   มอบหมายให้นางภานิษา   เชื้อเมืองพาน  ตำแหน่ง   ครู    เข้าร่วมประชุม การนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช.2ค) ระดับอำเภอ  ประจำปี  พ.ศ. 2564  นายฉลอง   โมกศิริ   ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานการประชุม เพื่อนำเสนอผลและรับรองข้อมูลดังกล่าว  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.)  และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน  (กชช.2ค)  อำเภอเชียงม่วน  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงม่วน หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงม่วน  อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงม่วน