วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564

จดหมายข่าวรายวัน

นิเทศ ติดตาม การฝึกอบรมวิชาชีพ กลุ่มสนใจ วิชา การทำไม้กวาดดอกหญ้า จำนวน 21 ชั่วโมง
“กิจกรรมจิตอาสา โครงการ “ถนนสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม
โครงการ สูงวัยอย่างมีค่า ใฝ่ศึกษา อย่างต่อเนื่อง
สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา นิเทศ ติดตาม การดำเนินกิจกรรม อบรมวิชาชีพ แบบชั้นเรียน การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อ หมู่ที่ 5 ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน
สำนักงาน กศน.จังหวัดพะเยา นิเทศ ติดตาม การดำเนินโครงการศูนย์ฝึกอาชีพ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ ตำบลสระ ในพื้นที่อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
นิเทศ ติดตาม บ้านหนังสือชุมชน บ้านท่าฟ้าใต้ ตำบลสระ
การตรวจและประเมินผลการปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัลประจำปี 2564 จังหวัดพะเยา
เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ จำนวน 50 ชั่วโมง
เปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) วิชา การทำกระเป๋าหนังอเนกประสงค์ จำนวน 20 ชั่วโมง
” เปิดกลุ่มอาชีพระยะสั้น แบบชั้นเรียน วิชา การทอผ้าไทลื้อ จำนวน 50 ชั่วโมง
คลังเก็บ
หมวดหมู่
Meta