วันอาทิตย์, 28 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ วิชา  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ จำนวน 50 ชั่วโมง