วันพฤหัสบดี, 29 กรกฎาคม 2564

“กิจกรรมจิตอาสา โครงการ “ถนนสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม