วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

“กิจกรรมจิตอาสา โครงการ “ถนนสะอาดรักษาสิ่งแวดล้อม