วันอาทิตย์, 24 ตุลาคม 2564

การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ วิชา การเคลือบสีรถยนต์ จำนวน 20 ชม.